Announcements

- SGN-20210206-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Tổng Giám đốc - 02/06/2021
- SGN-20210605-CBTT thay đổi tỳ lệ sở hữu của cổ đông lớn - SSI - 06/05/2021
- SGN-20212804-Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát - 28/04/2021
- SGN-20212804-Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - 28/04/2021
- SGN-20212804-Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - 28/04/2021
- SGN-20212804-Điều lệ Công ty cổ phần PVMĐ Sài Gòn - 28/04/2021
- SGN-20212804-Thông báo thay đổi nhân sự - 28/04/2021
- SGN-20212804-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - 28/04/2021
- SGN-20212804-Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - 28/04/2021
- SGN-20212804-Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020 - 28/04/2021
- SGN-20212804-Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2021 - 28/04/2021
- SGN-20212804-Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 2021 - 28/04/2021
- SGN-20211204-Báo cáo thường niên năm 2020 - 12/04/2021
- SGN- Quy chế hoạt động của BKS trình Đại hội đồng cổ đông - 06/04/2021
- SGN- Quy chế hoạt động của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông - 06/04/2021
- SGN- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông - 06/04/2021
- SGN- bản chỉnh sửa Điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông - 06/04/2021
- SGN-20210604-Mẫu giấy ủy quyền tham khảo - 06/04/2021
- SGN-20210604-Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - 06/04/2021
- SGN-20212403-Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã được kiểm toán - 24/03/2021
- SGN-20212403-Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính năm 2020 so với năm 2019 - 24/03/2021
- SGN-20212403-Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán - 24/03/2021
- SGN-20211803-đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát – Bà Trần Dương Ngọc Thảo - 18/03/2021
- SGN-20210103-Nghị quyết HĐQT, Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - 01/03/2021
- SGN-20212602-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Lê Minh Hưng - 26/02/2021
- SGN-20212801-Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính tổng hợp, hợp nhất quý 4 năm 2020 so với cùng kỳ năm trước - 28/01/2021
- SGN-20212801-Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020 - 28/01/2021
- SGN-20212801-Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2020 - 28/01/2021
- SGN-20212701-Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 - 27/01/2021
- SGN-20211801-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Lê Minh Hưng - 18/01/2021
- SGN-20211501-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Phùng Danh Nguyên - 15/01/2021
- SGN-20210401-Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Hứa Kiến Trung - 04/01/2021
- SGN-20200812-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Phùng Danh Nguyên - 08/12/2020
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Phó Tổng Giám đốc - 30/11/2020
- SGN-20202711-CBTT thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - SSI - 27/11/2020
- SGN-20200311-CBTT thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lốn - SSI - 03/11/2020
- SGN-20200311-Nghị quyết HĐQT chi trả cổ tức năm 2019 đợt 2 - 03/11/2020
- SGN-20202810-Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Quý 3 năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 - 28/10/2020
- SGN-20202810-Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2020 - 28/10/2020
- SGN-20202810-Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2020 - 28/10/2020
- SGN-20202409-CBTT thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn - SSI - 24/09/2020
- SGN-20202608-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2019 đợt 1 _(thay thế thông báo số 15 ngày 25/08/2020) - 26/08/2020
- SGN-20202508-Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1 năm 2019 - 25/08/2020
- SGN-20202508-Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1 năm 2019 - 25/08/2020
- SGN-20201808-Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 so với cùng kỳ năm trước - 18/08/2020
- SGN-20201808-Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 - 18/08/2020
- SGN-20201808-Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2020 - 18/08/2020
- SGN-20201008-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Tổng Giám đốc - 10/08/2020
- SGN-20202907-Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính Quý 2/2020 so với cùng kỳ năm trước - 29/07/2020
- SGN-20202907-Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020 - 29/07/2020
- SGN-20202907-Báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2020 - 29/07/2020
- SGN-20202807-CBTT Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế - 28/07/2020
- SGN-20202807-Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2020 - 28/07/2020
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Tổng Giám đốc - 02/07/2020
- SGN-20202506-CBTT Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 - 25/06/2020
- SGN-20202206-CBTT đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 - 22/06/2020
- SGN-20201706-Nghị quyết HĐQT phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 - 17/06/2020
- SGN-20201106-Thông báo thay đổi nhân sự, bổ nhiệm lại 3 Phó TGĐ và Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 - 11/06/2020
- SGN-20200506-Thông báo thay đổi nhân sự - 05/06/2020
- SGN-20200506-Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2020-2025 - 05/06/2020
- SGN-20200506-Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 - 05/06/2020
- SGN-20200506-Điều lệ Công ty - 05/06/2020
- SGN-20200506-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - 05/06/2020
- SGN-20200506-Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - 05/06/2020
- SGN-20202505- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - 25/05/2020
- SGN-20202205-Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - 22/05/2020
- SGN-20200805-Thông báo ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 - 08/05/2020
- SGN-20200505-Công văn chấp thuận gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Sở KHĐT HCM - 05/05/2020
- SGN-20202904-Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2020 - 29/04/2020
- SGN-20202904-Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 2020 - 29/04/2020
- SGN-20202104-NQ HĐQT thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - 21/04/2020
- SGN_Công văn chấp thuận gia hạn thời gian công bố thông tin báo cáo tài chính quý, bán niên 2020 - 14/04/2020
- SGN-20202603-Báo cáo thường niên năm 2019 - 26/03/2020
- SGN-20200603-Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán so với năm 2018 - 06/03/2020
- SGN-20200603-Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán - 06/03/2020
- SGN-20200603-Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2019 đã được kiểm toán - 06/03/2020
- SGN-20200403-CBTT Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - 04/03/2020
- SGN-20200303-Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - 03/03/2020
- SGN-20202001-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - 20/01/2020
- SGN-20202001-Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước - 20/01/2020
- SGN-20202001-Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2019 - 20/01/2020
- SGN-20202001-Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2019 - 20/01/2020
- SGN-20201601-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - 16/01/2020
- SGN-20201501-Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 - 15/01/2020
- SGN-20191012-Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - 10/12/2019
- SGN-20191206-Bao cao ket qua giao dich co phieu cua nguoi noi bo - Tran Duong Ngoc Thao - 06/12/2019
- SGN-20191127-CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - 27/11/2019
- SGN-20191127-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Quỹ - 27/11/2019
- SGN-20191107-CBTT giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - 07/11/2019
- SGN-20193010-Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước - 30/10/2019
- SGN-20193010-Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2019 - 30/10/2019
- SGN-20193010-Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 năm 2019 - 30/10/2019
- SGN-20191018-CBTT Giao dich cổ phiếu quỹ - 18/10/2019
- SGN-20191010-Nghị quyết HĐQT thu hồi cổ phiếu của CBNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ - 10/10/2019
- SGN-20190909-Bao cao ket qua giao dich co phieu cua Nguoi co lien quan cua nguoi noi bo - Phung Thi Thanh Huyen - 09/09/2019
- SGN-20190826-Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét - 26/08/2019
- SGN-20190826-Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên năm 2019 đã được soát xét - 26/08/2019
- SGN_Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - 14/08/2019
- SGN-CBTT đơn từ chức của thành viên Ban Kiểm soát - 12/08/2019
- SGN-CBTT giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - 05/08/2019
- SGN_CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - 02/08/2019
- SGN-Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ - 02/08/2019
- SGN-20190730- Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước - 30/07/2019
- SGN-20190730- Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 2 năm 2019 - 30/07/2019
- SGN-20190730- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2019 - 30/07/2019
- SGN_CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 - 24/07/2019
- SGN-20190704-Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet - 04/07/2019
- SGN-20190704-Bao cao ket qua giao dich co phieu cua nguoi co lien quan cua co dong noi bo - Cong ty khai thac Cang - 04/07/2019
- SGN-20190624-Thông giao giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ-Khai thác Cảng - 25/06/2019
- SGN-20190624-CBTT giao dịch cổ phiếu quỹ - 24/06/2019
- SGN-20190621-CBTT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - 21/06/2019
- SGN-20190620-CBTT kí hợp đồng soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 - 20/06/2019
- SGN-CBTTNghị quyết HĐQT thu hồi cổ phần của CBNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết - 06/06/2019
- SGN-20190605-Điều lệ Công ty chỉnh sửa theo số vốn điều lệ mới - 05/06/2019
- SGN-20190605-Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tăng vốn Điều lệ và chỉnh sửa Điều lệ Công ty - 05/06/2019
- SGN-Bao cao ket qua phat hanh co phieu de tra co tuc + CBTT thay doi so luong co phieu co quyen bieu quyet dang luu hanh - 28/05/2019
- SGN-20190513-CBTT Xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp-bổ sung ngành nghề kinh doanh - 13/05/2019
- SGN- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2018 - 09/05/2019
- SGN_CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 - 09/05/2019
- SGN_Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền, cổ phiều - 09/05/2019
- SGN-CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2019 - 24/04/2019
- SGN_CBTT Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 2019 - 24/04/2019
- SGN-Báo cáo phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2018 - 22/04/2019
- SGN-CBTT Nghị quyết HĐQT triển khai phát hành cổ phần trả cố tức năm 2018 - 22/04/2019
- SGN-20191804-Điều lệ Công ty - 18/04/2019
- SGN-20192804-Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - 18/04/2019
- SGN-20192804-Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - 18/04/2019
- SGN-Gia hạn thời gian CBTT Báo cáo tài chính Quý, bán niên 2019 - 12/04/2019
- SGN_Báo cáo thường niên năm 2018 - 08/04/2019
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - 04/04/2019
- SGN_CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - 04/04/2019
- SGN_CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán - 19/03/2019
- SGN_CBTT Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2018 đã được kiểm toán - 19/03/2019
- SGN_Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán so với cùng kỳ năm trước - 19/03/2019
- SGN-20190305-Thong bao ngay dang ky cuoi cung thuc hien quyen tham du Dai hoi dong co dong thuong nien 2019 - 05/03/2019
- SGN_Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2018 - 29/01/2019
- SGN_Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 4 năm 2018 - 29/01/2019
- 20181029-SGN-Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước - 29/01/2019
- SGN-20190125-Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018 - 25/01/2019
- SGN_Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch - 14/01/2019
- SGN_Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 - 26/07/2018
- SGN_Giấy đăng ký ngày giao dịch lần đầu tại HOSE - 23/07/2018
- SGN_CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua phương pháp tính và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE - 23/07/2018
- SGN_Thông báo hủy giao dịch UPCOM để chuyển lên sàn HOSE - 11/07/2018
- SGN_Bản cáo bạch niêm yết và phụ lục - 06/07/2018
- SGN_CBTT Kí hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 - 14/06/2018
- SGN_CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - 21/05/2018
- SGN_báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Quỹ - 21/05/2018
- SGN_Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính tổng hợp, hợp nhất quý 1 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước - 27/04/2018
- SGN_Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền - 27/04/2018
- SGN_CBTT nghị quyết HĐQT thông qua ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền - 27/04/2018
- Saigon Ground Services JSC (SGN: UPCOM) Paving the way to more profit - 24/04/2018
- SGN_Bản cung cấp thông tin của người nội bộ - 23/04/2018
- SGN_Danh sách người có liên quan của người nội bộ - 23/04/2018
- SGN_Thông báo thay đổi nhân sự - 20/04/2018
- SGN_CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 20/04/2018
- SGN_CBTT Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 20/04/2018
- SGN_Công văn của UBCKNN chấp thuận gia hạn CBTT Báo cáo tài chính quý, bán niên 2018 - 10/04/2018
- SGN_CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 09/04/2018
- SGN_CBTT Giao dịch mua cổ phiếu quỹ - 09/04/2018
- SGN_CBTT báo cáo thường niên năm 2017 - 09/04/2018
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 06/04/2018
- SGN_Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 06/04/2018
- Thông báo họp Đại hội cổ đông năm 2018 - 04/04/2018
- SGN_CBTT Nghị quyết HĐQT thu hồi cổ phiếu của CBNV nghỉ việc trước thời hạn làm cổ phiếu Quỹ (thay thế Nghị quyết số 267/NQ-HĐQT ngày 21/03/2018) - 29/03/2018
- SGN_Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán so với cùng kỳ năm trước - 21/03/2018
- SGN_CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thu hồi cổ phần của CBNV nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu Quỹ - 21/03/2018
- SGN_Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 05/03/2018
- SGN_CBTT Quyet định của cơ quan thuế - 09/02/2018
- SGN_Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ - ANDBANC - 26/01/2018
- SGN_CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - 25/12/2017
- SGN_báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Quỹ - 25/12/2017
- SGN_CBTT đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị - 22/12/2017
- SGN_Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ - ANDBANC - 22/12/2017
- SGN__Bao cao ket qua giao dich co phieu cua nguoi co lien quan cua co dong noi bo _ ANDBANC - 21/12/2017
- SGN_Thông báo thay đổi trụ sở giao dịch Công ty cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn - 14/12/2017
- SGN_CBTT Quyết định về việc xử lý vi phạm hành chính thuế qua kiểm tra việc chấp hành Pháp luật thuế - 28/11/2017
- SGN_Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Phùng Danh Nguyên - 20/11/2017
- SGN_CBTT Giao dịch cổ phiếu Quỹ - 17/11/2017
- Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Mình về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu - 14/11/2017
- SGN_Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ - ANDBANC - 13/11/2017
- SGN_CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc thu hồi cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu Quỹ - 09/11/2017
- SGn_thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Kế toán trưởng - 03/11/2017
- SGN_Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ - ANDBANC - 24/10/2017
- SGN_Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của cổ đông nội bộ - ANDBANC - 12/10/2017
- SGN_Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - 09/10/2017
- SGN_Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - SSIAM - 09/10/2017
- SGN_Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - SSIAM - 18/09/2017
- SGN_CBTT Nghị quyết HĐQT giải thể chi nhánh Công ty tại Cam Ranh - 05/09/2017
- SGN_Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức năm 2017 - 30/08/2017
- SGN_CBTT Nghị quyết HĐQT tạm ứng cổ tức năm 2017 - 30/08/2017
- SGN_Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét so với cùng kỳ năm trước - 29/08/2017
- SGN_Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Mr Nguyễn Đình Hùng - 25/08/2017
- Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - 04/08/2017
- Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 5 (tăng vốn điều lệ) - 28/07/2017
- Công bố thông tin báo cáo tài chính tổng hợp quý 2 năm 2017 - 27/07/2017
- Công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 - 27/07/2017
- Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 2 năm 2017 so với cùng kỳ năm trước - 27/07/2017
- Công bố thông tin Sửa đổi Điều lệ Công ty - 19/07/2017
- Công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ SSI - 11/07/2017
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 - 11/07/2017
- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - 11/07/2017
- Công bố thông tin kí hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 - 28/06/2017
- Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và cổ phiếu - 22/06/2017
- Công bố thông tin Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 - 22/06/2017
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt và cổ phiếu - 22/06/2017
- Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Quỹ - 15/06/2017
- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - 15/06/2017
- Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 - 07/06/2017
- Công bố thông tin Biên bản kiếm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường - 07/06/2017
- Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thành lập Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông - 06/06/2017
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - 05/06/2017
- Công bố thông tin Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - 22/05/2017
- Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu Quỹ - 15/05/2017
- Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thu hồi cổ phiếu của CBNV nghỉ việc trước thời hạn làm cổ phiếu quỹ - 04/05/2017
- Công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC Quý 1 so với cùng kỳ năm trước - 28/04/2017
- Công bố thông tin báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1.2017 - 28/04/2017
- Công bố thông tin báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1.2017 - 28/04/2017
- Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - 28/04/2017
- Gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của SGN năm 2017 - 30/03/2017
- Báo cáo thường niên Công Ty Cổ Phần PVMĐ Sài Gòn Năm 2016 - 21/03/2017
- Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - 15/03/2017
- Công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - 15/03/2017
- Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán so với cùng kỳ năm trước - 03/03/2017
- TÀI LIỆU & GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2017 - 03/03/2017
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ - 01/03/2017
- Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - 01/03/2017
- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - 06/02/2017
- Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên báo cáo tài chính quý 4/2016 so với cùng kỳ năm trước - 23/01/2017
- Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ - 16/01/2017
- Công bố thông tin nội dung Quyết định của Chi cục thi hành án dân sự Quận 5 - 05/01/2017
- Công bố thông tin Quyết định của HĐQT về việc giao kế hoạch SXKD năm 2017 - 28/12/2016
- Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty CP PVMD Sài Gòn - Cam Ranh - 23/12/2016
- Công bố thông tin nội dung Quyết định của Chi cục thi hành án dân sự Quận 5 - 16/12/2016
- Thông báo nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền - 13/12/2016
- Báo cáo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến SSIAM – ANDBANC INVESTMENTS SIF VIETNAM VALUE INCOME PORTFOLIO - 24/11/2016
- Công bố thông tin Nghị quyết HDQT thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền - 23/11/2016
- Công bố thông tin tạm ứng cổ tức năm 2016 - 22/11/2016
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến SSIAM – ANDBANC INVESTMENTS SIF VIETNAM VALUE INCOME PORTFOLIO - 16/11/2016
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - SSIAM - 14/11/2016
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu SGN_ Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP - 09/11/2016
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - SSIAM - 01/11/2016
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của người nội bộ - 26/10/2016
- Công bố thông tin thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 4 - 25/10/2016
- Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính quý 3/2016 so với cùng kỳ năm trước - 25/10/2016
- Công bố thông tin sửa đổi điều lệ công ty - 18/10/2016
- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - 10/10/2016
- Công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2016 - 29/09/2016
- Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu – Phùng Thị Thanh Huyền - 20/09/2016
- Công bố thông tin sự kiện ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của Công ty - 19/09/2016
- Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ công ty SAGS – Phùng Thị Thanh Huyền - 12/09/2016
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 - 28/07/2016
- Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung - 26/07/2016
- Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ Phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn - 21/07/2016
- Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - 19/07/2016
- Nghị quyết tăng vốn Điều lệ và sử đổi Điều lệ Công ty - 05/07/2016
- Công bố thông tin sửa đổi Điều lệ Công ty - 05/07/2016
- Thông báo về tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty
- Công bố thông tin ký hợp đồng soát xét thông tin tài chính giữa niên độ và kiểm toán BCTC năm 2016
- Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015
- Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu
- Hiệu chỉnh thông tin tại Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ số 112/BC-SAGS
- Công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Quỹ 17-05-2016
- Công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Quỹ 27-04-2016
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
+ Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 ...
    00a. Thông báo mời họp
    00b. Mẫu giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đại hội
    00c. Chương trình đại hội đồng cổ đông
    00d. Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội
    00e. Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015
    00f.  Báo cáo của HDQT và phương hướng hoạt động năm 2016
    00g. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016
    1.   Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán, báo cáo của HDQT và BKS về hoạt động của năm 2015
    1b. Báo cáo kiểm toán năm 2015
    2.   Tờ trình mở rộng phạm vi SXKD tham gia góp vốn vào CTy CP PVMD Hà Nội và thành lập CTy CP PVMD Cam Ranh
    3.   Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2016
    4.   Tờ trình thông qua Chủ tịch HDQT đồng làm TGD
    5.   Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2016
    6.   Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015
    7.   Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ Công ty bằng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015
    8.   Tờ trình thông qua thù lao cho HDQT và BKS năm 2016
    9.   Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty
    9b.   Điều lệ Công ty Cổ Phần PVMĐ Sài Gòn
    10.   Nghị quyết đại hội đồ ng cổ đông năm 2016
- Công bố thông tin báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu Quỹ
- Công bố thông tin thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu Quỹ
- Quyết định của Hội đồng quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016
- UBCKNN chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC
 
Copyright © 2005. Saigon Ground Services Join Stock Company.  All Rights Reserved. Privacy Policy