Financial Information

- 20181029-SGN-Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước - 29/10/2018
- 20181029-SGN-Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 3 năm 2018 - 29/10/2018
- 20181029-SGN-Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2018 - 29/10/2018
- 20180822-SGN-Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét so với cùng kỳ năm trước - 22/08/2018
- 20180822-SGN-Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 đã được soát xét - 22/08/2018
- 20180822-SGN-Báo cáo tài chính tổng hợp bán niên 2018 đã được soát xét - 22/08/2018
- SGN_Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính Quý 2/2018 so với cùng kỳ năm trước - 27/07/2018
- SGN_CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 năm 2018 - 27/07/2018
- SGN_CBTT Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 2 năm 2018 - 27/07/2018
- SGN_Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính tổng hợp, hợp nhất quý 1 năm 2018 so với cùng kỳ năm trước - 27/04/2018
- SGN_CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2018 - 27/04/2018
- SGN_CBTT Báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 năm 2018 - 27/04/2018
- SGN_Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán so với cùng kỳ năm trước - 21/03/2018
- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán - 21/03/2018
- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 đã được kiểm toán - 21/03/2018
- CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017 - 29/01/2018
- CBTT Báo cáo tài chính tổng hợp quý 4/2017 - 29/01/2018
 
Copyright © 2005. Saigon Ground Services Join Stock Company.  All Rights Reserved. Privacy Policy